Sonucu Daralt
Kategori
(x)Diğer
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Hoca Ahmet Yesevi'nin Sırrı
Hoca Ahmet Yesevi, Yeseviye tarikatının pîridir. En önemli özelliği, Türklere hitap etmesidir. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve bu hükümlerin ihtiva ettiği temel düşünce sistemine sıkı sıkıya bağlı olan Hoca Ahmet Yesevî'nin irşadı, Türk Dünyasının gelecekteki din, dil ve kültür hayatının ve millî kimliğinin şekillenmesinde en önemli sosyo-dinî hâdiselerden biridir. Hoca Ahmet Yesevi, Orta Asya Türklerinin hızla İslâmı kabul edip ruhlarına sindirmelerinde en büyük rolü oynamıştır. Yeseviye tarikatının mü
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Mesajlarıyla Hac ve Umre Bana Ne Diyor?
Allah nasip ederse umreye gideceğim. Bu konuda bir kitap arıyorum. Ama öyle bir kitap olsun ki; - Yazılan kitapların tekrarı olmasın, - Akıcı, anlaşılır ve bana hitap eden bir dili olsun, - Tespitleri orijinal, yorumları ufuk açıcı olsun, - Haccın ve umrenin hakikatlerine yoğunlaşsın, - Bu ibadetlere tasavvufî açıdan da baksın, - Zahirden batına, suretten hakikate geçmede bana rehberlik yapsın, - Hac ve umrede sembolleri dile getirsin, onların mesajlarına tercümanlık etsin, Bunların yanında, - İhram ban
18.75 TL. 25 TL.
 %  30
Toplumsal Ahlaki Eğitim
İslam dininde ve toplumundaki en önemli konulardan bir tanesi de kuşkusuz Ahlak konusudur. Zira Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt'inden aktarılan hadis ve sözlerde Ahlak konusuna geniş yer ve önem verilmiştir. Hatta ahlakı iyi olmayan bir iman ehlinin yaptığı amellerin dahi kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır. Yani ammelerin kabulü dahi iyi bir ahlaka bağlıdır. Bu sebeble Ulu ve Yüce Allah Hz. Muhammed'i üstün ahlakı tamamlamak için göndermiştir. Ahlak konusu çok geniş kapsamlıdır ve toplumu bir birine bağlayan bir
12.6 TL. 18 TL.
 %  25
Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Dini Düşüncesi; Modernleşme Sürecinde İslami İlimler
Bu çalışma, Osmanlı'nın son döneminde yetişen ve yirminci yüzyılın en önemli kelam alimlerinden biri olan Mustafa Sabri Efendi'nin çağdaş kelam tartışmaları alanındaki görüşlerini ve katkılarını ele almaktadır. Kısa sürelerle de olsa dört kez şeyhülislamlık makamında bulunan Mustafa Sabri Efendi, gelenekçi ve muhafazakâr bir dünya görüşüne sahip önemli bir düşünürdür. Batı dünyasının İslam alemini her yönden kuşatma altına aldığı bir dönemde, deney ve gözlemi, bilimsel bilginin yegane kriteri olarak ele ala
46.5 TL. 62 TL.
 %  25
Arapça Tefsir Usulü Literatürü
İlk Müslümanlar Kur'ân'la tanışınca sadece onun içerdiği öğüt ve ibretlere vâkıf olmakla yetinmemişler, dünya ve âhiret saadetini temin etmek maksadıyla hükümlerini de doğru bir şekilde anlamak istemişlerdir. Böylece bir taraftan tefsirler, diğer taraftan da tefsir ilmi için vazgeçilmez derecede önemli olan usûlü't-tefsîr yani ulûmü'l-Kur'ân, târîhu'l-Kur'ân ve kırâatlerle ilgili eserler kaleme alınmaya başlanmıştır. Hicrî II. asırdan itibaren gerçekleştirilen bu tedvin faaliyeti, başlangıçta yavaş bir seyi
33.75 TL. 45 TL.
 %  30
Şah İsmail ve İnanç Dünyası
Alevî-Bektaşîler için Şah İsmail, hem dinî konumu hem de sosyal statüsü itibariyle oldukça önemli bir şahsiyettir. Çünkü Safevî tarikatının şeyhi ve kurduğu Safevî Devletinin ilk devlet başkanıdır. Bağlıları tarafından kendisine itaat edilmesi, dinî bir vecibe olarak algılanıp kabul edilmektedir. Etkileri günümüze kadar devam eden siyasi ve dini bir önder olması nedeniyle yaşadığı dönemin ve sahip olduğu dinî inançların bilinmesi çok önemli bir ihtiyaçtır.
11.9 TL. 17 TL.
 %  10
Frenk Mukallitliği ve Şapka; Osmanlıca Aslı ile Beraber
Kıymetli okuyucular İskilipli Mehmed Âtıf hoca efendinin tarifsiz zulme maruz kalmasına sebep olan eserini sizlere yorumsuz ve sansürsüz şekilde sunuyoruz...
10.8 TL. 12 TL.
 %  25
Sevgili'nin Yol Arkadaşı Hz. Ebubekir
Öykü, roman ve edebî eleştirileriyle tanınan Ali Haydar Haksal, çehâr yâr-ı güzin'in ilk yaprağı, Hazreti Peygamber'in yol arkadaşı, ikinin ikisi H. Ebûbekir'in hayatını kaleme aldığı bu eserinde, geleneksel biyografi kitapları kalıbının dışına çıkıyor, sanatın estetiği ile didaktiğin soğukluğunu eritiyor...
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Kelam-i Kibar ile Hikmetli Sözler
De ki Rabbimiz hayırlı işler yaparak hayra çağıranların ve şerli işlere engel olanların gayretlerini artırsın. Allah'ın dinine layık olan halis muhlis müslüman kulları gibi olalım. Rahmeti ile bizleri af edip şad ederek İslam ve imana nail olmuş mü'minler gibi bizden razı olduğu halde, bizi vefat ettirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz edelim.
16.25 TL. 21.67 TL.
 %  25
Rahmetin Kapısında
Rahman ve Rahim olan Rabbimize hamd ederiz.O, bizi yarattı. O, bize hidayet yollarını gösterdi. O, bizi kulluğuna kabul buyurdu. O, bize Kuran gönderdi. O, bize içimizden birini nebi olarak gönderdi. O, bize rahmetiyle muamele etti. Kaldıramayacağımızı emretmedi. O, açılan elleri, nemlenen gözleri, yalvaran dilleri boş çevirmiyor. O, yürüyene koşuyor. O, bire on, bire yedi yüz veriyor. O, kapısı hiç kapanmayandır. O, kendisinden daha çok isteyeni daha çok sevdi. O, kapımda durun oradan ayrılmayın! dediği iç
4.13 TL. 5.5 TL.
 %  30
Allah Benden Ne İstiyor?
İnsan içinde beslediği sevgi ne kadar büyükse sevdiğini o oranda sık ve yoğun duygularla hatırlar, sevdiğinin de kendisini sevmesini ister, hem de olabildiğince çok. Hiçbir varlık sevenine karşı duyarsız kalmayacağı gibi yüce Allah da kalmayacaktır. Gönüllerdeki sevgi tahtlarına en sevgili olarak Allah'ı yerleştirenlere ne mutlu. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Bakara, 152 Ne kadar çok şey bilirsen bil, bilmediğini bilmiyorsan, bildiklerin hiçbir şeydir. Biliyoru
28 TL. 40 TL.
 %  15
Ehl-i Sünnetin Reislerinden İmam-ı Eş'ari ve Eş'arilik
Ebû'l-Hasen el-Eş'arî, kendine özgü hayat hikayesi, ortaya koyduğu fikrî mücadele ve bu mücadeleyi somutlaştırdığı çok sayıda eseri ile İslam düşünce geleneğinde kalıcı etki bırakmış bir kimsedir. Kendine özgüdür; çünkü onun gibi bir gelenek içerisinde yetişip başka bir geleneğe geçen ve yeni bir düşünce muhiti içerisinde bu kadar başarılı olabilen çok fazla isim yoktur. Mu'tezilî cenahtan bakınca Eş'arî, yaptığı tercihle kelamcı olmaktan vazgeçmiş ve Ehl-i Hadîs'in saflarına katılmıştır. Mâturîdî zaviden b
20.4 TL. 24 TL.
 %  25
İlim Seti (2 Kitap Takım)
Zamanın Kıymeti Mazimizdeki güzellikleri ortaya koyan bu çalışma, vakitlerini dolu dolu geçirme hususunda herkesi teşvik etmektedir. Eserin sahibinin yetmişten fazla çalışmasının bulunması ve çağımızın en önde gelen hadisçilerinden biri olması kitabın kıymetini daha da artırmaktadır. İLİM YOLUNDA SABIR Abdulfettâh Ebû Gudde'nin elinizdeki bu eseri, ilim uğruna gayret sarf eden, yaz kış, gece gündüz demeden kendilerini ilme adayanların hayatlarından örnekler sunmaktadır. Bu örnekler, öğrenme azminizi artı
42 TL. 56 TL.
 %  25
Söyleşiler - Allame Tabatabai ve Henryn Corbin
Şia'nın itikad, ibadet ve siyaset boyutlarına dair Doğulu bir hakim ile Batılı bir felsefecinin arasında geçen bu mülakat ve müzakereler, genelde Şii geleneği, özelde ise çağdaş Şia'nın dünyaya bakışı konusunda inceleme yapacaklar için oldukça yeni bir metin özelliğini taşımaktadır. Felsefe, irfan ve tefsir alanlarında kıymetli ve yetkin eserler vermiş olan çağdaş alim Allame Tabatabai'nin bu konudaki görüşleri, günümüzde tartışılan birçok konuda zihinlerimize ışık tutacaktır.
11.25 TL. 15 TL.
 %  27
İnsan Kuran
Kitapsız kılınmaya çalışılan zamanlara inat, insanın yeryüzü serüveni, kitaplı bir serüvendir. İnsanın sebep ve sahibi, insanı kitaba bağlamış, fiillerini ve fiillerinin neticelerini de kitapta açıklamıştır. Kitab'ın haber verdiği bir günde insanın Vah bize, bu Kitaba da ne oluyor, ne küçük, ne de büyük hiçbir şey bırakmıyor, 'her (yaptığımız) şeyi sayıp döküyor! (Kehf 49) diyeceği muhakkak. İşte bu hakikat tasavvuru, elinizde bulunan risalenin hazırlanmasına vesile oldu. Mübarek Kur'ân'ın inzalinin
7.3 TL. 10 TL.
 %  25
Takdim Set 1 (5 Kitap Takım)
Zamanın Kıymeti Mazimizdeki güzellikleri ortaya koyan bu çalışma, vakitlerini dolu dolu geçirme hususunda herkesi teşvik etmektedir. Eserin sahibinin yetmişten fazla çalışmasının bulunması ve çağımızın en önde gelen hadisçilerinden biri olması kitabın kıymetini daha da artırmaktadır. Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (SAS) Elinizdeki eser, bilginin her şeyi kuşattığı bu çağda değişen ve gelişen eğitim metotlarına öncülük edecek ipuçları sunmaktadır. Ayrıca muazzam hayatıyla tüm insanlığa örnek olan Peygam
86.25 TL. 115 TL.
 %  25
İlim Seti Pratik (2 Kitap Takım)
Zamanın Kıymeti Mazimizdeki güzellikleri ortaya koyan bu çalışma, vakitlerini dolu dolu geçirme hususunda herkesi teşvik etmektedir. Eserin sahibinin yetmişten fazla çalışmasının bulunması ve çağımızın en önde gelen hadisçilerinden biri olması kitabın kıymetini daha da artırmaktadır. İLİM YOLUNDA SABIR Abdulfettâh Ebû Gudde'nin elinizdeki bu eseri, ilim uğruna gayret sarf eden, yaz kış, gece gündüz demeden kendilerini ilme adayanların hayatlarından örnekler sunmaktadır. Bu örnekler, öğrenme azminizi artı
21 TL. 28 TL.
 %  25
Abdulhay El-Leknevi Seti (4 Kitap Takım)
HADİS İLMİNİN TEMEL KONULARI Bu kitapla kendisinden önce hiçbir âlimin doldurmadığı bir boşluğu dolduran İmam Leknevî, alanında örneği az bulunan bu eşsiz eserinde, Hadis kitaplarında bulunan her hadisle amel edilebilir mi?, Muhaddislerin sözleri arasındaki çelişki nasıl giderilir?, Rey ile hadisleri cem etmek kabul edilir mi?, Sahabînin merfû hadise muhalif harekette bulunmasının hükmü nedir? gibi sorulan sorulara ikna edici cevaplar vermektedir. HADİS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ İşte sana, her susayanı ka
66 TL. 88 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Kitapkoala Özel İndirim

Hemen size özel İş Bankası Kültür Yayınları ve Sola Unitas Akademi yayınlarındaki % 40 indirimden faydalanabilirsiniz.